Borellme
Meny

ESL

Steg för Steg-manualen

ESL-manual.jpg Vi erbjuder grundutbildning i ESL-pedagogik som omfattar fyra dagar för enskilda personer eller arbetsgrupper. Utöver detta finns möjlighet att utbilda dig till metodstödjare för att kunna stötta din arbetsgrupp inom metoden. För dig som har stor erfarenhet av ESL-arbete och att arbeta som metodstödjare finns även möjligheten att utbilda dig till utbildare inom ESL-pedagogiken (se nedan).

Utbildningen i ESL-pedagogik, Steg för steg, riktar sig till enskilda enheter och personalgrupper som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med människor med psykiska funktionsnedsättningar.
Modellen Ett självständigt liv (ESL), med manualen Steg för steg som anpassats för svenska förhållanden av leg psykolog Per Borell, innehåller olika moduler som fokuserar på till exempel aktivitetsplanering, medicinering, symtom, vardagligt samtal med flera. Modellen är enkel och uppskattas för sin pedagogiska struktur och för sina konkreta mål av de som använder den. Modellen kan användas i olika sammanhang såsom inom psykiatrisk vård, boendeenheter eller dagverksamheter.
Trots de senaste årens framgångar med effektivare mediciner, god effekt av individuell KBT-terapi, anhörigstöd, utbyggd kontaktmannafunktion och förbättrat kommunalt stöd, har många personer med schizofreni betydande kvarstående problem. Deras dagliga livskvalitet och förmåga till nära kontakter är ofta sänkt.
ESL är ett material som är specialgjort för personer med schizofrenidiagnos - men där de flesta delarna kan användas för klienter med psykiska funktionsnedsättningar oavsett diagnos.
Målet för ESL är att underlätta för brukaren att klara ett dagligt liv med hög livskvalitet. Det sker genom att vi förstärker kontaktmannens (case-manger, kontaktperson, patientansvarig sjuksköterska, samordnare med flera beteckningar) med nya och effektiva metoder. Dessa grundar sig på kunskap om kognitiva störningar, KBT samt social färdighetsträning.
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderas att ESL bör: "erbjudas personer med schizofreni som har en nedsatt funktion i olika sociala färdigheter social färdighetsträning enligt ESL-modellen".
När du skall arbeta med ESL använder du Steg för Steg manualen som finns för nedladdning nedan. Du kan också ladda ned handboken till SfS för att läsa vidare om metoden. Det finns även en manual kring ekonomi som bygger på ESL modellen att ladda ned.
Ladda ner ESL-material
SfS-manual
SfS Handbok
Manual ESL ekonomi

Strukturerat men flexibelt arbete

Arbetet med ESL sker individuellt eller i grupp.
Materialets struktur underlättar för personer med kognitiva störningar att utnyttja sin intellektuella kapacitet. Strukturen gör också att man kan få ett bra resultat efter bara fyra dagars utbildning.
Kärnpunkten i ESL består i att egna och andras erfarenheter sammansmälts med ny kunskap med hjälp av övningar. Brukaren väljer de lösningar som passar bäst och integrerar dessa i sitt dagliga liv genom hemuppgifter. En stor fördel med ESL är att det går att använda i en mängd olika sammanhang utan att organisationen förändras. ESL passar lika bra inom psykiatrisk rehabilitering som i kommunal verksamhet. Materialet är användbart vid boendeenheter, dagsjukvård, rehabavdelningar, behandlingshem, psykiatrisk öppenvård, aktivitetscentra av olika slag, med mera.
Utbildningen omfattar tre alternativt fyra dagar. De första dagarna består av föreläsningar samt övningar kring materialet. Därefter är avsikten att du börjar använda någon del som kan passa bra i ditt dagliga arbete. Under uppföljningsdagen diskuteras hur arbetet kan gå vidare i den egna verksamheten.
Vi har även möjlighet att erbjuda metodhandledning för arbetsgrupper efter utbildningen. Detta för att öka möjligheten till implementering och öka färdigheterna i att använda materialet.

Utbildning av metodstödjare i ESL

Utbildningen vänder sig till dig som tidigare gått en grundläggande ESL utbildning och har god erfarenhet av att arbeta med Steg för Steg-manualen. Utbildningen ger dig verktyg att stötta dina kollegor i att implementera ESL-pedagogiken.
Omfattning
Fem heldagar med ca 1 månads mellanrum mellan varje tillfälle. Under utbildningsdagarna varvas föreläsningar, grupparbeten och rollspel. Samtliga utbildningsdagar har ett uttalat fokus på de färdigheter du behöver som blivande metodstödjare. Mellan tillfällena behövs tid för inläsning och hemuppgifter.
Mellan dag 4 och dag 5 ges två månader för arbete med hemuppgift. Denna innefattar konkret planering, diskussion med chefer och den egna organisationen om konkret arbetsplanering. Dessa arbeten redovisas under den avslutande dagen.

Utbildning för blivande utbildare i ESL

Vänder sig till dig som har grundläggande ESL-utbildning, god erfarenhet av arbete med pedagogiken. Vi ser även gärna att du har en tidigare utbildning eller erfarenhet av arbete som metodstödjare eller motsvarande kunskaper. Till nödvändiga förutsättningar hör även att du har möjlighet att genomföra en utbildning i ESL under kurstiden eller i nära anslutning till denna för att konkret planera genomförandet och praktisera nya kunskaper.
Omfattning
Utbildningen för blivande utbildare i ESL omfattar 6 heldagar i helklass samt 3 handledningstillfällen i grupper om fyra deltagare. För att kunna erbjuda individualiserad utbildning och upprätthålla en god kvalitet begränsar vi antalet deltagare till 12 personer.

© Borell Psykologi & Arbetsterapi

Senast uppdaterad 180715